Har du brug for hjælp til at logge ind på selvbetjeningen? Se en guide her.

Privatlivspolitik for goenergi A/S-kunder

1. goenergi A/S' dataansvar

goenergi A/S (herefter go'energi) behandler personoplysninger om kunder hos go'energi. Denne privatlivspolitik beskriver, hvordan go'energi behandler personoplysninger om sine kunder, og hvilke rettigheder kunden har i den forbindelse.

2. Kontaktoplysninger på den dataansvarlige

go'energi er dataansvarlig, og vi sikrer, at dine personoplysninger behandles i overensstemmelse med lovgivningen, når du er kunde hos os.

Kontaktoplysninger:

CVR-nr.: 36 03 12 04
Hjemmeside: www.go-energi.dk
Tlf.: 87 11 34 00
Mailadresse: post@go-energi.dk
Ringkøbing-afdelingen: Ndr. Ringvej 4, 6950 Ringkøbing
Brande-afdelingen: Dørslundvej 44, 7330 Brande
Thisted-afdelingen: Løvevej 5, 7900 Thisted

Har du spørgsmål om vores behandling af dine personoplysninger, er du til enhver tid velkommen til at kontakte os herom. Du kan kontakte vores databeskyttelseskonsulent på sb@rah.dk.

3. Behandling af personoplysninger

Personoplysninger er data, der kan identificere en fysisk person enten direkte via f.eks navn eller CPR-nummer, eller indirekte via sammenholdning af flere data som f.eks. adresse og målepunktsid.

Vi behandler som elhandelsselskab følgende kategorier af personoplysninger om dig som kunde:

 • Almindelige oplysninger til brug for go'energis adminstration af aftaleforholdet om levering af elektricitet, herunder dine kontaktoplysninger, aftagenummer, målernummer, bank- og betalingsoplysninger og elforbrug. Hvis du anvender True Energys app, behandler vi også den rabat, som du opnår derigennem (kabelrabat).
 • Almindelige oplysninger til brug for varetagelse af forpligtelser efter lovgivningen, herunder forhold vedrørende dyrehold, børn eller hjælpeløse personer, hvis dette er relevant.
 • CPR-nummer til identifikation af dig som kunde overfor DataHub i forbindelse med tilflytning og leverandørskifte, til udbetaling af tilgodehavende via Nemkonto samt til forsendelse af post via e-Boks.

4. Formål med behandling og retsgrundlag

Formålet med vores databehandling af de indsamlede personoplysninger er:

 • Levering af elektricitet.
 • Administration af aftalen om levering af elektricitet, herunder fakturering og afregning.
 • Afbrydelser og tilslutning af elforsyning.
 • Kommunikation med netselskab og myndigheder i forbindelse med eventuelt afbrydelse af elforsyning.

Retsgrundlaget, som ligger til grund for behandling af personoplysninger til formålet, er:

 • Behandlingen er nødvendig af hensyn til opfyldelse af aftalen om levering af elektricitet, jf. artikel 6, stk. 1, litra b i persondataforordningen.
 • Behandlingen er nødvendig i forhold til overholdelse af retlige forpligtelser, jf. artikel 6, stk. 1, litra c i persondataforordningen.
 • Behandlingen er nødvendig for at beskytte kunden eller en anden fysisk persons vitale interesser, hvis de ikke selv er i stand til at give et samtykke, jf. artikel 9, stk. 2, litra c smh. artikel 6, stk. 1, litra d i persondataforordningen.
 • Behandlingen er nødvendig for at et eventuelt retskrav skal kunne fastlægges, gøres gældende eller forsvares, jf. artikel 9, stk. 2, litra f smh. artikel 6, stk. 1, litra c i personsdataforordningen.
 • Behandlingen af CPR-nummer følger af lovgivningen i form af markedsforskrifterne udstedt af Energinet, jf. databeskyttelseslovens § 11, stk. 2. nr. 1.

5. Videregivelse af dine personoplysninger

go'energi videregiver kun personoplysninger til andre, såfremt der en forpligtelse hertil via lovgivning, eller i det omfang det er nødvendigt for levering af en ydelse.

go'energi videregiver personoplysninger til følgende kategorier af modtagere:

 • RAH Service: Alle personoplysninger videregives som følge af at administration varetages her.
 • DataHub: Der videregives navn, adresse, CPR-nummer og mailadresse, idet det er påkrævet efter markedsforskrifter udstedt af Energinet.
 • Netselskaber: I forbindelse med afbrydelser af elforsyningen videregives personoplysninger i det omfang, det er nødvendigt for kommunikationen mellem elleverandøren og netselskabet.
 • Kommuner: Bliver vi som elleverandør bekendt med, at en person under 18 år lever under forhold, der bringer dets sundhed eller udvikling i fare, underrettes kommunen herom i overensstemmelse med lov om social service.
 • Politiet: Bliver vi som elleverandør bekendt med, at dyrehold behandles uforsvarligt, sørger vi for, at politiet underrettes herom.

6. Opbevaring og sletning af dine personoplysninger

Dine personoplysninger opbevares så længe, du er kunde hos os. Ved ophør af kundeforholdet opbevares dine personoplysninger i 3 år derefter eller længere tid, hvis påkrævet af lovgivningen. Således opbevares oplysninger, der er en del af regnskabsmateriale i fem år i overensstemmelse med bogføringsloven samt oplysninger om forbrug, der anvendes til statistiske formål.

Følsomme personoplysninger opbevares så længe, de er relevante og nødvendige i forbindelse med en afbrydelse, samt så længe det er relevant og nødvendigt af hensyn til din eller vores medarbejderes sikkerhed.

7. Dine rettigheder

Du har til enhver tid ret til at få indsigt i dine oplysninger og få rettet eventuelle fejl. Du har i vi visse tilfælde ret til at få slettet dine oplysninger, få begrænset behandlingen, gøre indsigelse mod behandlingen og få dine oplysninger udleveret digitalt.

Ønsker du at gøre brug af ovenfor nævnte muligheder kan du kontakte vores persondatakonsulent på sb@rah.dk. Vi vil gøre vores yderste for at besvare henvendelsen hurtigst muligt og senest en måned efter modtagelsen, med mindre indsigtsanmodningen har et stort omfang, som gør, at vi ikke kan nå det inden for en måned. I så fald er svarfristen 3 måneder, jf. artikel 12 i persondataforordningen.

Du kan klage over behandling af dine personoplysninger til Datatilsynet. Du finder Datatilsynets kontaktoplysninger på www.datatilsynet.dk.

8. Revidering af privatlivspoltikken

go'energi forbeholder sig ret til at opdatere eller ændre denne privatlivspolitik, hvorfor du regelmæssigt bør besøge denne webside for at være opdateret med den nyeste version.

Version: 04-09-2020