Lidt om baggrunden

I Danmark er der ca. 3.400.000 elforbrugere. Det er besluttet, at alle elkunder inden udgangen af 2020 skal have en fjernaflæst elmåler og kunne flexafregnes. En fjernaflæst måler sender timeværdier på dit elforbrug til en stor datacentral – datahub – som drives og administreres af energinet.dk.

Det er dit netselskab i dit område, der varetager datafremsendelsen af dine målerdata. Der er i Danmark ca. 51 netselskaber fordelt ud over landet. I august 2019 var over 2 mio. elkunder flexafregnet.

Elhandleren trækker målerdata fra datahub’en, og afregner elkunden på baggrund af målerdataene.