Forstå din regning

Din elregning er sammensat af en elpris for den rå el, nettariffer, afgifter til staten og abonnementer.
Prisen for el udgør som hovedregel mindre end 20% af slutbeløbet på elregningen. De øvrige godt 80% er blandt andet afgifter til staten, faste betalinger til drift af elnettet og betaling af miljø-el til lovbestemt, fast pris (PSO).

Sådan er elregningen sammensat (priserne er i nedenstående eksempel kun gældende i den angivne periode):

Klik på posterne og få en forklaring på elementerne på elregningen:

1. go'spot energi

Dit samlede acontobeløb er baseret på dit forventede årsforbrug. Dit forventede årsforbrug er vores bedste bud på hvor meget el, der vil blive brugt i din bolig i løbet af de næste 365 dage efter seneste årsskifte.

Hvis du lige er flyttet ind, vil dit forventede årsforbrug det første år svare til det elforbrug, den tidligere ejer/lejer havde.
Hvis du er flyttet ind i en ny bolig, hvor der ikke før har været et elforbrug, skønner vi et forventet årsforbrug gældende for det første år.
Du modtager fire regninger om året. De vil indeholde en opgørelse for de tre foregående måneders faktiske forbrug fratrukket det beløb, du har betalt i aconto på den seneste regning. Sammen med opgørelsen bliver du opkrævet et acontobeløb forventeligt svarende til de næste tre måneders forbrug. Du vil således ikke modtage en årlig opgørelse, men fire opgørelser om året.

2. Tariffer

Punkterne 'nettarif', 'transmissions netafgift' og 'systemtarif', der handler om transportbetaling – også kaldet tarif – dækker over de udgifter, der er forbundet med at drive og vedligeholde elnettet og transportere el ud til din husstand.

Transportudgifterne opkræver vi på vegne af dit elnetselskab og Energinet.dk. Energinet.dk er ejet af staten og skal løse en række opgaver på samfundets vegne. Deres aktiviteter betales af alle forbrugere via elregningen.

3. Balance faktisk forbrug

Balance på faktisk forbrug er en andel af Energinet.dk’s omkostninger. Det er en form for afgift, alle skal betale.

4. PSO-tarif

PSO-tarif - også kaldet Offentlige forpligtelser - er en statslig afgift, som blandt andet dækker tilskud til vedvarende energi, forskning i miljøvenlig elproduktion samt sikring af forsyningssikkerheden. Det er en afgift, alle skal betale.

5. Elafgift

På din regning finder du elafgift. Elafgiften opkræves på vegne af den danske stat pr. forbrugt kWh. Det er en afgift, som alle skal betale.

6. Abonnement netselskabet

Dækker over abonnementet til dit elnetselskab, og opkræves på vegne af dem.

7. Abonnement goenergi a|s

Dækker over abonnementet for din elaftale med goenergi a|s i den angivne periode.

8. Moms

Moms betaler du af den frie markedsel og af de lovregulerede ydelser. Moms udgør 25%.

Skal dit acontobeløb justeres?
Hvis du mener, at dit forventede årsforbrug ikke svarer til dit reelle elforbrug, er du velkommen til at kontakte os. Vi er klar til at hjælpe.